โครงการทวิภาคี


ASKO Equipment Company Limited.

บริษัท อาสโก อีควิปเมนท์ จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอุตสาหกรรม โดยให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อประสานความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรม เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการของสถานประกอบการ ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รับนักเรียนในรูปแบบทวิภาคี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 12 คน โดยวิทยาลัยฯได้ทำข้อตกลงร่วมกับแผนกวิชาช่างยนต์ และบริษัท อาสโก อีควิปเมนท์ จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สนับสนุนด้านวิชาการโดยจัดให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในหน่วยงานร่วมสนับสนุน ร่วมพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาอุตสาหกรรมให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

2. จัดผู้ควบคุมดูแลการฝึกอาชีพและจัดครูฝึกเพื่อสอนงาน แนะนำให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร และรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารทราบเป็นระยะ

3. ประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาตามหลักสูตร

4. ออกใบรับรองให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร

5. ให้ค่าตอบแทนและสวัสิการต่าง ๆ ตามที่ตกลงกัน

6. ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ กำหนดระเบียบ ปรับปรุงหลักสูตร เสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน ประเมินผลและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนที่ครบวงจรเข้าสถานประกอบการ อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ

7. จัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และอำนวยความสะดวกในการเข้าศึกษาดูงานด้านเทคนิควิธีการต่าง ๆ สนับสนุนสถานที่เข้าฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงานของครู และนักเรียน นักศึกษา ในหน่วยงานสังกัดสถานศึกษา

ในส่วนของบริษัท อาสโก อีควิปเมนท์ จำกัดนั้น นักเรียน นักศึกษาที่เข้าโครงการทวิภาคีทุกคน ต้องได้รับการอบรมความรู้ทั้งในเรื่องการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน เช่น เครนยกของ ซอฟท์สลิง สเก็น รอก เป็นต้น และเข้าฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อทำความเข้าใจในระบบการทำงานในโรงงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และในหลักสูตรของการเรียนการสอนในเรื่อง STEAM TURBINE นั้นได้แบ่งวิชาการสอนออกเป็นลำดับ ดังนี้


วิชาปฏิบัติงานยานยนต์ 1 และหลักการทำงานของกังหันไอน้ำ

- การทำงานของเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

- ประเภทของเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

- ส่วนประกอบของเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

- การควบคุมเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

- การหล่อลื่นเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

- ข้อดีของเครื่องยนต์กังหันไอน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรไอน้ำ


วิชาปฏิบัติงานยานยนต์ 2 และบริการตรวจซ่อมเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

- การตรวจสอบและบริการระบบหล่อลื่น

- การถอด-ประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วนภายนอก

- การถอด-ประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วนภายใน

- การปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

- การตรวจเช็คความสั่นสะเทือนด้วยเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน


วิชาปฏิบัติงานยานยนต์ 3 และหลักการส่งกำลังเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

- อุปกรณ์ส่งกำลังเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

- การตรวจวัดค่าความสึกหรอภายนอกก่อนการถอดประกอบ

- การถอด-ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่งกำลัง

- การปรับแต่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่งกำลัง

- การปรับแต่งระยะอุปกรณ์ส่งกำลังและเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ


วิชาปฏิบัติงานยานยนต์ 4 และบริการตรวจซ่อมการส่งกำลังเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

- การตรวจสอบระยะช่องว่างชิ้นส่วนระบบส่งกำลังเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

- การถอด-ประกอบชิ้นส่วนส่งกำลังเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

- การปรับแต่งเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

- การปรับแต่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่งกำลัง

- การปรับแต่งตำแหน่งชิ้นส่วนระบบส่งกำลังเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ


วิชาปฏิบัติงานยานยนต์ 5 การใช้เครื่องมือเฉพาะเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ

- การใช้เครื่อง Ultra sonic testing

- การใช้เครื่อง Spectrum analyzation

- การใช้เครื่อง Laser alignment

- การใช้เครื่อง Dynamic balancing


วิชาปฏิบัติงานยานยนต์ 6 หลักการทำงาน Steam boiler

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หม้อไอน้ำ

- ส่วนประกอบหม้อไอน้ำ

- อุปกรณ์ควบคุมหม้อไอน้ำ

- การกำจัดเขม่า

- หม้อดับไอน้ำ

- ประโยชน์และชนิดของหม้อไอน้ำ

- หอคอยหล่อเย็น